جلسه هم اندیشی مدیر کل با رئیس کانون کارفرمایان استان

جلسه هم اندیشی مدیرکل و معاونین روابط کار و اشتغال با رئیس هیآت مدیره کانون کارفرمایان و رئیس اتاق اصناف استان 9

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

جلسه هم اندیشی مدیرکل و معاونین روابط کار و اشتغال با رئیس هیأت مدیره کانون کارفرمایان و رئیس اتاق اصناف استان 8

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

جلسه هم اندیشی مدیرکل و معاونین روابط کار و اشتغال با رئیس هیأت مدیره کانون کارفرمایان و رئیس اتاق اصناف استان 7

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

جلسه هم اندیشی مدیرکل و معاونین روابط کار و اشتغال با رئیس هیأت مدیره کانون کارفرمایان و رئیس اتاق اصناف استان

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

جلسه هم اندیشی مدیرکل و معاونین روابط کار و اشتغال با رئیس هیأت مدیره کانون کارفرمایان و رئیس اتاق اصناف استان 5

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

جلسه هم اندیشی مدیرکل و معاونین روابط کار و اشتغال با رئیس هیآت مدیره کانون کارفرمایان و رئیس اتاق اصناف استان 4

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

جلسه هم اندیشی مدیرکل و معاونین روابط کار و اشتغال با رئیس هیآت مدیره کانون کارفرمایان و رئیس اتاق اصناف استان 3

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

جلسه هم اندیشی مدیرکل و معاونین روابط کار و اشتغال با رئیس هیآت مدیره کانون کارفرمایان و رئیس اتاق اصناف استان 2

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

جلسه هم اندیشی مدیرکل و معاونی نروابط کار و اشتغال با رئیس هیأت مدیره کانون کارفرمایان و رئیس اتاق اصناف

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

جلسه هم اندیشی مدیرکل و معاونی نروابط کار و اشتغال با رئیس هیأت مدیره کانون کارفرمایان و رئیس اتاق اصناف

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید