جلسه شورای اداری با حضور معاونین و مدیران کل حوزه توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 23

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 22

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 21

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 20

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 19

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 18

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 17

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 16

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 15

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 14

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 13

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 12

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 11

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 10

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 9

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 8

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید