بازدید و افتتاح طرح های توسعه ای شرکت پگاه اصفهان با حضور شاکرمی و هیأت همراه

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 23

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 22

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 21

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 20

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی و هیأت همراه از شرکت پگاه اصفهان

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 18

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 17

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 16

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 15

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 14

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 13

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 12

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 11

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 10

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 9

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شاکرمی از شرکت پگاه اصفهان 8

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید