بازدید مدیرکل از ساختمان در حال احداث شهرستان خمینی شهر با حضور فرماندار شهرستان

بازدید مدیرکل از ساختمان درحال احداث اداره خمینی شهر با حضور فرماندار شهرستان خمینی شهر 12

پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از ساختمان درحال احداث اداره خمینی شهر با حضور فرماندار شهرستان خمینی شهر 10

پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از ساختمان درحال احداث اداره خمینی شهر با حضور فرماندار شهرستان خمینی شهر 8

پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از ساختمان درحال احداث اداره خمینی شهر با حضور فرماندار شهرستان خمینی شهر 7

پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از ساختمان درحال احداث اداره خمینی شهر با حضور فرماندار شهرستان خمینی شهر 6

پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از ساختمان درحال احداث اداره خمینی شهر با حضور فرماندار شهرستان خمینی شهر 5

پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از ساختمان درحال احداث اداره خمینی شهر با حضور فرماندار شهرستان خمینی شهر 4

پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از ساختمان درحال احداث اداره خمینی شهر با حضور فرماندار شهرستان خمینی شهر 3

پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از ساختمان درحال احداث اداره خمینی شهر با حضور فرماندار شهرستان خمینی شهر 2

پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از ساختمان درحال احداث اداره خمینی شهر با حضور فرماندار شهرستان خمینی شهر 1

پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل از ساختمان درحال احداث اداره خمینی شهر با حضور فرماندار شهرستان خمینی شهر 9

پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید