بازدید مدیر پشتیبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بررسی رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 17

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 16

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 15

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 14

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 13

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 12

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 11

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 10

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 9

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 8

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 7

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 6

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 5

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 4

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 3

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید مدیر پشیتبانی و رئیس حراست اداره کل جهت بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره شهرستان اصفهان 2

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید