مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره امور اداری و پشتیبانی

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل 11

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل 10

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل 9

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل 8

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل 7

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل 6

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل 5

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل 4

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل 3

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل 2

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل 1

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

رسانه جدید

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید