برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در اصفهان 13

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در اصفهان 12

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در اصفهان 11

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در اصفهان 10

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در اصفهان 9

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در اصفهان 8

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در اصفهان 7

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در اصفهان 6

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در اصفهان 5

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در اصفهان 4

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در اصفهان 3

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در اصفهان 2

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در اصفهان 1

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید