جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 21

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 20

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 19

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 18

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 17

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 16

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 15

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 14

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 13

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 12

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 11

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 10

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 9

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 8

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 7

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانسی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول وزارت متبوع 6

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید