برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع در اصفهان

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع 1

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع 13

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع 12

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع 11

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع 10

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع 9

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع 8

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع 7

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع 6

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع 5

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع 4

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع 3

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع 2

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید