بازدید مدیرکل از شهرک علمی تحقیقاتی در حاشیه جلسه شورای اداری استان

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 19

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 18

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 17

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 16

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 15

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 14

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 13

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 12

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 11

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 10

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 9

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 8

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 7

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 6

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 5

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمدیرکل و اعضای شورای اداری استان از شهرک علمی و تحقیقاتی 4

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید