معاونت روابط کار


حوزه معاونت روابط کار یکی از بخش‌های تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تبع آن از بخش‌های مهم و تخصصی اداره کل در سطح استان می‌باشد که نظارت بر اجرای دقیق مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران در کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار، حفظ و صیانت از نیروی کار در کارگاه‌ها، تنظیم روابط کار فی مابین کارگران و کارفرمایان و مسائل حقوقی کارگران، آموزش کارفرمایان و کارگران و توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمائی و توسعه و ارتقاء مباحث شرکای اجتماعی دولت، کارفرما و کارگر از جمله وظایف این بخش می‌باشد

 

شماره های تماس 28-36673227  - رضا برزوییان * معاونت روابط کار*

 

گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان

 

 


فرم سه برگی واحدهای مشکل دار
185.5 KB
بخشنامه تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
1,355.3 KB
فرم مشخصات واحدهای حمایت استان اصفهان
13.5 KB
فرم لیست واحد های مشکل دار خط قرمز استان اصفهان
15.8 KB
فرم خام کارگاه های تعطیل شده
9.5 KB
فرم خام آمار نیروهای تعدیل شده در استان اصفهان
17, KB
فرم خام اعتراضات کارگری استان اصفهان
12.7 KB
میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره وقت
63.8 KB
مصوبه تشکیل کارگروه تسهیل
1,227.9 KB
نمودار گردش و سیکل عملکرد واحد بیمه بیکاری
145, KB
مجموع قوانین کاروتامین اجتماعی
11,340.3 KB
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
461.6 KB
قانون بیمه بیکاری وآئین نامه اجرایی
106.1 KB
فلوچارت اصلاح ساختار
56.8 KB
فرم درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری
77.7 KB
راهنمایی سیستم چندمنظوره لمسی
446.4 KB
دستورالعمل حضورغیاب لمسی مقرری بگیران
101.1 KB
دستورالعمل 29 روابط کار در خصوص اصلاح ساختار
3,053.9 KB
تعارف و مفاهیم بیمه بیکاری
164.4 KB
بیمه بیکاری
652.7 KB
آشنایی با قانون ومقررات تفاهمنامه بیمه بیکاری
4,120.4 KB