چارت سازمانی

 مدیر کل

کامران کلانی 

وکتور مدیرعامل1
   
واحدهای مستقل 

مدیریت روابط کار

رضا برزوییان

مدیریت تعاون

روح الامین امیری

مدیریت اجتماعی

احمد رضا پرنده

مدیریت پشتیبانی و

توسعه منابع انسانی 

جواد صدیقیان بیدگلی

 مدیریت کارآفرینی

و اشتغال

حسین باقری

وکتور اداری

ایکون روابط کار ایکون تعاون 2
 جدید عکس دکمه اشتغال

اداره حراست

شهاب سلطانی

اداره روابط کار

سعیدخسروی

اداره تشکیل

علی رئیسیان فرد

اداره امور اجتماعی

منصوره سلیمانزاده

اداره امور مالی

بهزاد نکوییان

دبیرخانه کارگروه اشتغال

مهتاب محمدی

اداره ارزیابی عملکرد

امید قهرمانی

اداره تشکل های

کارگری، کارفرمایی 

زهرا عسگری

اداره نظارت و بهره برداری

حسن پورعسگر

اداره امور بیمه ای

مریم شرافت

اداره امور اداری

مرتضی فرقانی

اداره اشتغال

و هدایت نیروی کار

رویا فرزاد

اداره روابط عمومی

ایمان محبی

اداره بازرسی کار

بهاره ملک پور

اداره آموزش  

ترویج و تحقیقات

محمد شریفی

اداره آسیب های اجتماعی

بابک دهقانپور

 

 

گروه فناوری اطلاعات،

بودجه و فناوری اطلاعات

فهیمه توکلی

اداره اشتغال اتباع خارجی

داوود ملکوتی خواه

دفتر امور احقوقی

مریم امتی

اداره حمایت از پایداری

مشاغل و بیمه بیکاری

محسن احمدی

اداره توسعه تعاونی ها

شهین مشرف جوادی

مجموعه فرهنگی

ورزشی کارگران 

محمود امدادیان

 

اداره توسعه

کارآفرینی و اشتغال 

سید محمد حسین مصطفوی

 

گروه تحقیقات و

تعلیمات حفاظت

فنی و بهداشت کار

مریم الماسی