چارت سازمانی،شرح وظایف

       
مدیر کل مدیریت روابط کارمدیریت تعاونمدیریت اجتماعیمدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی  مدیریت کار آفرینی و اشتغال  
ایکون مدیر  ایکون روابط کارایکون تعاون 2
 جدید
وکتور اداری  
دکمه اشتغال 
حراست  اداره بازرسی کاراداره نظارت تعاونی ها اداره امور اجتماعیگروه فناوری اطلاعات، بودجه و تحول اداری  دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال  
 روابط عمومی  اداره روابط کار اداره تشکیل تعاونی هااداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران
اداره امور اداری و خدمات عمومیاداره اشتغال و هدایت نیروی کار 
اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات   اداره تشکلهای کارگری و کار فرمائیاداره توسعه تعاونی‌ها  اداره امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعیاداره امور مالی اداره توسعه کارآفرینی  
ادارات و نمایندگی‌های شهرستانی
 گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
اداره آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونیاداره امور بیمه‌ای 
اداره اشتغال اتباع خارجی 
   اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری    حوزه سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد)