فهرست خدمات قابل ارائه در میز خدمت توسط معاونت امور تعاون

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت

نحوه ارائه خدمت

الکترونیک یا حضوری

آدرس درگاه اینترنتی

فرآیند انجام خدمت

( گردش کار )

فرم های مورد نیاز برای هر خدمت

1

-    مشاوره و راهنمائی مربوط به نحوه اخذ مجوز های تولیدی

-    مشاوره و راهنمائی مربوط به نحوه اخذ مجوز های تولیدی از دستگاه های تخصصی وراهنمائی متقاضیان به دستگاه های تخصصی مربوطه

-    حضوری

-   

-    راهنمائی متقاضی به دستگاه های اجرائی تخصصی مرتبط برای اخذ مجوزهای قانونی لازم

-

2

-    بررسی شکایات اعضاء تعاونی

-    رسیدگی به شکایات

-    الکترونیکی / حضوری

-    درگاه رسیدگی بشکایات

-    معرفی به مراکز داوری اتاقهای تعاون

-    معرفی به اتاق های تعاون

3

-    تسهیلات تعاونیها

-    تسهیلات

-    حضوری/ الکترونیکی

-    سامانه کارا

-    ارجاع به کارشناسان مربوطه برای بررسی

-    درخواست در سامانه کارا

4

-    رسیدگی به شکایات

-    شکایات حرفه ای بین اشخاص، تعاونی و.. موضوع بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی

-    حضوری

-   

-    راهنمایی به مراکز داوری  اتاقهای تعاون

-

5

-    تسهیلات تعاونیها

-    دریافت و بررسی درخواستها

-    حضوری

-   

-    راهنمایی به کارشناس

-

6

-    مسکن

-    شهری و روستایی

-    الکترونیک وحضوری

-   

-    دفترتعاونیهای توزیعی و

-    دفتر تعاونی اداره کل استانها

-    چک لیست فرآیند مسکن

7

-    اشتغال ودرخواست کار

-    شهری و روستایی

-    الکترونیک وحضوری

-   

-   

-    حوزه کار (کاریابی ها)

-    چک لیست فرآیند درخواست

8

-    استارتاپها

-    شهری و روستایی

-    الکترونیک وحضوری

-   

-   

-    معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

-    چک لیست متقاضی وتسهیلات

9

-    بیمه ومواردتامین اجتماعی

-    شهری وروستایی

-    الکترونیک وحضوری

-   

-   

-    معاونت رفاه اجتماعی

-    چک لیست متقاضی

10

-    اطلاع رسانی وآگاه سازی در حوزه های مختلف بخش تعاون

-    کلیات فرآیند های تشکیل تعاونی

-    وکلیات  فرآیند های در یافت تسهیلات بانکی

-    برنامه های آموزش تحقیقات ترویج وبهره وری تعاون

-    الکترونیکی / حضوری

-    سامانه در دست تهیه است

-    (گفتمان تعاون / کلینیک های مجازی تعاون )

-    حضوری / الکترونیکی

-    دریافت اطلاعات اولیه وراهنمایی به مراجع ذیربط

-    فرم درخواست اطلاعات

(حذف شود)

11

-    رسیدگی به شکایات

-    در خصوص حوزه ذیربط

-    الکترونیکی / حضوری

-    درگاه رسیدگی به شکایات

-    حضوری / الکترونیکی

-    فرم ایرادات و شکایات

12

-     در خصوص انتخاب ومعرفی تعاونی های برتر

-   

-    الکترونیکی/ حضوری

-    سامانه جشنواره تعاونی های برتر

-    حضوری / الکترونیکی

-    فرم رسیدگی به ایرادات و شکایات

13

-    مجریان و شخصیت های حقیقی و حقوقی ذیربط در قراردادها ی

-     فی مابین

-   

-    حضوری

-   

-    مراجعه حضوری و بررسی و ارجاع به ذینفعان

-   

14

-    دانشجویان   مرکز آموزش تعاون

-   

-    حضوری

-   

-    مراجعه حضوری و بررسی و ارجاع به ذینفعان

-    فرم های رسیدگی وتهیه مکاتبات حسب مورد

15

-    دانش پذیران و دریافت کننده آموزش تعاون

-    آموزش های مجازی / حضوری

-    حضوری  / الکترونیکی

-    پورتال آموزش الکترونیکی بخش تعاون

-    Vtcc.mcls.gov.ir

-    مراجعه حضوری ودرخواست الکترونیکی ، بررسی موضوع اصلاح ویا مکاتبه لازم

-    فرم های درخواست ذیربط / یا اعلام

16

-    دانشجویان در مورد پایان نامه ها

-   

-    حضوری

-   

-    مراجعه حضوری و بررسی و ارجاع به ذینفعان

-    اعلام حضوری

17

-    تشکیل شرکت تعاونی

-    اداره تشکیل تعاونیها

-    حضوری و الکترونیکی

-    http://taavoni.mcls.gov.ir

-     تمامی فرایندها در سامانه فوق عنوان گردیده است. پس از اتمام مراحل سامانه، اصل مدارک جهت تأیید نهایی و ارسال  پستی به اداره ثبت شرکتها  به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شود. علاوه بر این سامانه سامانه اداره ثبت شرکتها نیز باید تکمیل شود.

-    متقاضیان می توانند از طریق سایت فوق فرمهای مربوطه را دریافت نمایند.

18

-    نظارت بر مجامع شرکتهای تعاونی

-    اداره نظارت بر تعاونیها

-    حضوری و الکترونیکی

-    http://nezarat.mcls.gov.ir/

-    کلیه متقاضیان پس از برگزاری مجامع، ثبت تغییرات خود را در سامانه فوق ثبت نموده و سپس مدارک خود را به اداره تعاون می برند. کاربر میز خدمت کلیه مدارک را تحویل گرفته و پس از ارجاع به واحد مربوطه و تایید اداره تعاون مدارک انجام یافته را جهت انجام اقدامات آتی به متقاضی تحویل می دهد. (تمامی فرایندهای قابل انجام در سامانه فوق عنوان گردیده است.)

-    متقاضیان می توانند از طریق سایت فوق فرمهای مربوطه و مدارک درخواستی را دریافت نمایند.

19

-    بررسی شکایات تعاونی

-    اداره رسیدگی به شکایات و اداره مربوطه

-    الکترونیکی

-    https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

-    کلیه اقدامات مربوط به این قسمت به صورت الکترونیکی انجام می گیرد و متقاضیان تنها از طریق آدرس فوق می توانند نسبت به ثبت شکایت خود اقدام نمایند.

-    کلیه فرمها در سایت فوق موجود می باشد.

20

-    پاسخگویی به سوالات حقوقی

-    دایره حقوقی

-    حضوری الکترونیکی

-    https://icoop.mcls.gov.ir/fa/ghavanin

-    متقاضیان در زمان مراجعه به ادارات استانی و میز خدمت سوالات حقوقی خود را از کارشناسان مستقر در میز خدمت پرسیده و پاسخ مناسب را دریافت می دارند. کارشناسان مرتبط می توانند در زمانی که قادر به پاسخگویی نبوده یا اطلاعی در آن زمینه ندارند از کارشناسان سایر بخشهای مرتبط پاسخ را جویا شوند.

-    --

21

-    اطلاعات تعاونیهای اعتبار

-    اداره نظارت بر تعاونیها

-    الکترونیکی

-    https://etebar.mcls.gov.ir/

-    کارشناسان در زمان مراجعه شرکت تعاونی اعتبار گروه شغلی و قبل از تایید مدارک مجمع جهت ارسال به اداره ثبت می بایست سامانه مزبور را چک نموده تا از صحت اطلاعات وارد شده تعاونی در سامانه مطمئن گردند.

-    --

22

-    اطلاعات تعاونیهای مرزنشینان

-    اداره نظارت بر تعاونیها

-    الکترونیکی

-    http://marz.mcls.gov.ir/

-    کارشناسان در زمان مراجعه شرکت تعاونی مرزنشین و قبل از تایید مدارک مجمع جهت ارسال به اداره ثبت می بایست سامانه مزبور را چک نموده تا از صحت اطلاعات وارد شده تعاونی در سامانه مطمئن گردند.

-    این آیتم حذف شود اصفهان تعاونی مرزنشینان ندارد

فهرست خدمات مدیریت اشتغال و کارآفرینی در میز خدمت

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت

نحوه ارائه خدمت

الکترونیک یا حضوری

آدرس درگاه اینترنتی

فرآیند انجام خدمت

( گردش کار )

فرم های مورد نیاز برای هر خدمت

1

صدور، تمدید و لغو مجوزهای حوزه کارآفرینی و اشتغال

استعلام بیمه تامین اجتماعی

حضوری

Akh.mcls.gov.ir

با توجه به متفاوت بودن گردش کار در ستاد و واحدهای اجرایی لازم است گردش کار از واحدهای اجرایی اخذ شود.

نامه درخواست استعلام از بیمه تامین اجتماعی

2

صدور، تمدید و لغو مجوزهای حوزه کارآفرینی و اشتغال

تصویب تمدید- افزایش تعداد نمودار سازمانی-کاهشنمودار سازمانی- تغییر منطقه کاری

حضوری

Akh.mcls.gov.ir

با توجه به متفاوت بودن گردش کار در ستاد و واحدهای اجرایی لازم است گردش کار از واحدهای اجرایی اخذ شود.

نامه درخواستی مبنی بر افزایش، کاهش، تغییر منطقه کاری

3

صدور، تمدید و لغو مجوزهای حوزه کارآفرینی و اشتغال

صدور روادید ورود با حق کار-تمدید و تجدید پروانه کار

حضوری

Akh.mcls.gov.ir

با توجه به متفاوت بودن گردش کار در ستاد و واحدهای اجرایی لازم است گردش کار از واحدهای اجرایی اخذ شود.

نامه درخواست کارفرما مبنی بر صدور روادید، تمدید و تجدید پروانه کار ، نکته برای تمدید پروانه کار تبعه خارجی نیز مورد نیاز می باشد. همراه با تکمیل  فرمهای مربوط که از طریق سایت تخصصی اداره کل اشتغال اتباع خارجی اخذ می شود.

4

صدور، تمدید و لغو مجوزهای حوزه کارآفرینی و اشتغال

صدور پروانه کار

حضوری

Akh.mcls.gov.ir

با توجه به متفاوت بودن گردش کار در ستاد و واحدهای اجرایی لازم است گردش کار از واحدهای اجرایی اخذ شود.

نامه درخواستی کارفرما مبنی بر صدور پروانه کار، همراه با تکمیل فرمهای مربوطه،همراه با تکمیل  فرمهای مربوط که از طریق سایت تخصصی اداره کل اشتغال اتباع خارجی اخذ می شود.

5

صدور، تمدید و لغو مجوزهای حوزه کارآفرینی و اشتغال

ابطال پروانه کار

حضوری

Akh.mcls.gov.ir

با توجه به متفاوت بودن گردش کار در ستاد و واحدهای اجرایی لازم است گردش کار از واحدهای اجرایی اخذ شود.

نامه درخواست ابطال پروانه کار همراه با اصل پروانه کار

6

طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی

انواع مشاوره و راهنمایی در مورد مراحل و شرایط طرح کارورزی برای کارورز و واحد پذیرنده

الکترونیکی

Karvarzi.mcls.gov.ir

-ثبت نام از طریق سامانه کارورزی

-ورود به سامانه

-تکمیل فیلدهای مربوط به اطلاعات شخصی و تحصیلی

-بارگذاری مدارک مورد نیاز

-انتخاب کارورز

-تنظیم قرارداد آموزش کارورزی

-    فرم قرارداد آموزش کارورزی

-همه فرم ها داخل سامانه موجود است و از طریق الکترونیکی انجام می شود.

7

فرآیند گردش کار مشاغل خانگی

الف - راهنمایی حضوری متقاضی پیرامون  ضوابط و گردش کار مشاغل خانگی :

-    نحوه ثبت نام ، صدور مجوز و پرداخت تسهیلات 

-    رشته های اولویت دار استان از میان فهرست مصوب - نوع  و شیوه فعالیت

ب – راهنمایی الکترونیکی از طریق سایت مشاغل خانگی :

پرسش و پاسخ – تعاریف و مفاهیم –فهرست مشاغل خانگی – فرم های اطلاعات  مشاغل خانگی –آدرس و پیوندهای دستگاههای  اجرایی مرتبط – قانون و دستورالعمل های مرتبط با مشاغل خانگی – آمارنامه – معرفی شاغل خانگی موفق

الکترونیکی

http://mcls.gov.ir

الکترونیکی

-          فرم راهنمای ثبت نام متقاضیان مشاغل خانگی

-          بروشور

8

راهنمایی و مشاوره به متقاضیان دریافت مجوز کاریابی داخلی

-

الکترونیکی

-

1- تکمیل فرم ثبت نام ایجاد کاریابی

2- بررسی اولیه توسط کارشناسان اشتغال و کاریابی

3- طرح در هیات استانی

4-صدور مجوز فعالیت کاریابی

فرم ثبت نام متقاضیان ایجاد کاریابی غیردولتی

9

ارائه لیست آدرس دفاتر کاریابی به متقاضیان کار

-

الکترونیکی

در سایت ادارات کل استانها

-

ارائه لیست

10

فک تعهد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

ـ

حضوری

ـ

1- مراجعه به ادارات کل استانها

2- بررسی اولیه توسط کارشناسان اشتغال و کاریابی

3- معرفی به کاریابی

5- بررسی شرایط و صدور نامه فک تعهد توسط اداره کار

ارائه لیست کاریابی ها

11

بررسی و رسیدگی به شکایت متقاضیان کار از عملکرد دفاتر کاریابی

-

حضوری

-

1- در مرحله اول توسط کارشناس اشتغال و کاریابی

2- رسیدگی و تصمیم گیری در هیات استانی موضوع ماده 9

فرم شکایت از دفاتر کاریابی غیردولتی

فهرست خدمات قابل ارائه در میزخدمت توسط مدیریت امور اجتماعی

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت

نحوه ارائه خدمت

الکترونیک یا حضوری

آدرس درگاه اینترنتی

فرآیند انجام خدمت

( گردش کار )

فرم های مورد نیاز برای هر خدمت

1

راهنمایی مراجعین درخصوص طرح یارانه نقدی

پاسخگویی به اعتراضات مشمولین و مراجعین

حضوری

الکترونیکی

Yaraneh10.ir

1- طرح اعتراض و مشکل توسط مشمولین.

2- کنترل و ارجاع مراجعین به سامانه با لینک  http://yaraneh10.ir  توسط کارشناس.

3- راهنمایی لازم براساس اطلاعات مشاهده شده در سامانه.

فرم مشخص وجود ندارد.

2

راهنمایی مراجعین درخصوص طرح یارانه معیشتی

پاسخگویی به اعتراضات مشمولین و مراجعین

حضوری

الکترونیکی

Hemayat.mcls.gov.ir

1- طرح اعتراض و مشکل توسط مشمولین.

2- کنترل و ارجاع مراجعین به سامانه با لینک  http://hemayat.mcls.gov.ir  توسط کارشناس.

3- راهنمایی لازم براساس اطلاعات مشاهده شده در سامانه.

فرم مشخص وجود ندارد.

فهرست خدمات قابل ارائه در میز خدمت توسط مدیریت روابط کار

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت

نحوه ارائه خدمت

الکترونیک یا حضوری

آدرس درگاه اینترنتی

فرآیند انجام خدمت

( گردش کار )

فرم های مورد نیاز برای هر خدمت

1

-    مشاوره بیمه بیکاری

-    مشاوره - پیگیری –مکاتبه

حضوری و الکترونیکی

-

-    مشاوره حضوری بر اساس مستندات و قانون و مقررات

-

2

-    مشاوره بنگاههای مشکل دار

-    مشاوره - پیگیری –مکاتبه

حضوری

-

-    مشاوره حضوری بر اساس مستندات و قانون و مقررات

-

3

-    مشاوره برای اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی

-    مشاوره - پیگیری –مکاتبه

حضوری

-

-    مشاوره حضوری

-    ارایه طرح توجیهی فنی و اقتصادی

-    -بررسی طرح  در کمیته فنی استانی

-    ارسال مصوبه کمیته  برای تصویب در شورایعالی کار در ستاد

-

4

پاسخگویی و مشاوره به مراجعان حضوری

- راهنمایی ارباب رجوع درخصوص اختلافات کارگری و کارفرمایی

- پیگیری موارد مرتبط با تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه های مشمول قانون کار

- راهنمایی و ارشاد متقاضیان درخصوص تهیه و تنظیم آیین نامه های انضباط کار

- پیگیری مراحل بررسی و تایید آیین نامه های مذکور

- پاسخگویی و مشاوره در زمینه حق جذب و پاداش افزایش تولید

حضوری

 تلفنی

سامانه 0212500

ارباب رجوعان پس از مراجعه حضوری به میز خدمت می توانند از طریق مشاوره حضوری با کارشناس مستقر در میز خدمت استان ها اطلاعات کافی را درخصوص موارد مورد نیاز دریافت نمایند.ضمنا با راه اندازی و نصب سامانه جامع روابط کار اکثر فعالیت های قابل پگیری در سامانه مذکور انجام خواهد شد.

5

روابط کار

تشکل های کارگری وکارفرمایی

الکترونیک

سامانه جامع روابط کار

www.irimlsa.ir/fixinfo/tashakolha

مشاوره برای تشکیل  ونظارت بر مجامع عمومی وفعالیت وثبت تشکل های کارگری وکارفرمایی

فرمهای تقاضای تشکیل ،عضویت ،صورتجلسه مجمع عمومی و هیات مدیره وپرسشنامه های شماره 1تا9