شناسه خدمات

تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (19091030000)

تایید صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات (19091031000)

برقراری مقرری بیمه بیکاری (19051032000)

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای و حمایتی (19011033000)

ارائه پروانه های اشتغال اتباع خارجی (10011034000)

صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی (13011035000)

ارائه خدمات کاریابی (13011040000)

ساماندهی مشاغل خانگی (13011042000)

صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000)

حمایت از توسعه تعاونی ها

ترویج و فرهنگ سازی تعاونی ها

ثبت و تشکیل تعاونی ها (13071036000)

نظارت بر تعاونی ها (13071847000)

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری (19071038000)

ارائه خدمات ورزشی کارگران (17011041000)

فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون (13071848000)

بازرسی کار (13011043000)

ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی (13011037000)

آموزش و توانمند سازی جامعه تعاون، کار و تولید (18051849000)

حمایت مالی و مشاوره ای بنگاه های اقتصادی مشکل دار (13011850000)