میز خدمت الکترونیک

با عنایت به دستور رئیس محترم جمهور در اجرای دستورالعمل شماره1538588مورخ 1396/9/7 سازمان اداری و استخدامی کشور، میز خدمت الکترونیکی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با ویژگی های ذیل به مخاطبین محترم خدمات ذیل را ارائه می کند:

• اطلاع رسانی خدمات قابل ارائه شامل مراحل انجام کار، مستندات مورد نیاز، قوانین و مقررات و سایر موارد مربوطه در حوزه های تخصصی
• قابلیت ارائه و تحویل خدمت به ارباب رجوع به صورت الکترونیکی از طریق سایت
• قابلیت اطلاع رسانی پیامکی و تحویل خدمت انجام شده به ارباب رجوع به صورت الکترونیکی در حوزه مشاغل سخت و زیان آور
• نظر سنجی الکترونیکی از ارباب رجوع در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده در میز خدمت از طریق سایت
• امکان ثبت شکایات از ادارات زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در سامانه جامع رسیدگی به شکایات
• امکان اخذ درخواست خدمت از ارباب رجوع در قالب فرم های الکترونیکی و بارگذاری و ارسال الکترونیکی مدارک و مستندات مورد نیاز برای دریافت خدمت توسط ارباب رجوع (سامانه سامد)

نظر سنجی الکترونیک میز خدمت

میزان رضایتمندی شما از میز خدمت الکترونیک اداره کل چقدر است؟


شناسه خدمت

صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵

انتقادات و پیشنهادات/ پرسش/ درخواست

وارد کردن این قسمت ضروری است.
وارد کردن این قسمت ضروری است.
وارد کردن این قسمت ضروری است.