مدیریت اشتغال و کار آفرینی

مهمترین و محوری ترین سیاست دولت، موضوع اشتغال است که در سالهای اخیر مورد تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرارگرفته و برنامه های زیادی در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری به مرحله اجرا درآمده است. یکی از وظایف ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانها نظارت براجرای برنامه ها و سیاستهای اشتغال و سرمایه گذاری در استان است که معاونت اشتغال در ادارات کل استانها در حوزه های مختلف شامل دبیرخانه کارگروه اشتغال استان، خدمات اشتغال و کاریابی ها، کارآفرینی و اشتغال اتباع خارجی این وظیفه مهم را دنبال نموده و ضمن ارائه خدمات در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری، مباحث مرتبط در این حوزه را مورد نظارت قرار داده و با ارائه گزارشات دوره ای در راستای اجرای سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان و نیز عملکرد دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، برنامه ها را پایش می نماید. 

در حال حاضر معاونت اشتغال دارای چهار زیر مجموعه می باشد

دبیرخانه کارگروه اشتغال استان اصفهان
• اداره اشتغال و هدایت نیروی کار
• اداره اشتغال اتباع خارجی

اداره توسعه کارآفرینی 

• سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)

شماره های تماس 28-36673227 داخلی 213  جناب آقای میرهادی * مدیریت اشتغال و کارآفرینی*