شرکت تعاونی اعتبار کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان


شرکت تعاونی اعتبار کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تحت عنوان شرکت تعاونی اعتبار متحد در تاریخ 56/3/09 تحت شماره 1676 با عضویت 12 نفر کارکنان اداره کل تعاون و امور روستاهای استان اصفهان و سرمایه 120000 ریال به ثبت رسید هدف اصلی شرکت تعاونی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه طبق اساسنامه و آیین نامه مصوب می باشد.