یکشنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۵, ۲۲:۴۲
 
 

قوانین مربوط به روابط کار

1-آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
2-آیین نامه اجرایی ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
3-آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
4-آیین نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی ، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی ، قالیچه ، گلیم و زیلو
5-آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
6-آیین نامه اجرایی ماده (151) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (53) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
7-آیین نامه اجرایی ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
8-آیین نامه اجرایی ماده (198) قانون کار جمهوری اسلامی ایران
9-آیین نامه استخدام پیمانی
10-آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور
11-آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
12-آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی
13-آیین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور
14-آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
15-آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی
16-آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف ، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های اسلامی کارگری
17-آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی
18-آیین نامه داخلی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
19-آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
20-آیین نامه کار زندانیان ، با اولویت حرفه آموزی ، موضوع بند (ب) ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
21-آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص
22-آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف
23-آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (191) قانون کار
24-آیین نامه معالجه و از کارافتادگی ورزشی
25-آیین نامه نحوه نظارت بر مصوبات شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه
26-آیین نامه همکاری شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه و ستاد کل نیروهای مسلح
27-آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
28-اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
29-اصلاح آیین نامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
30-اصلاح آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
31-اصلاح تبصره (2) ماده (15) آیین نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
32-اصلاح تصویب نامه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383 کارکنان دولت
33-اصلاح ماده (11) آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
34-اصلاح مواد (5) و (6) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
35-اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور رواید ورود با حق کار و همچنین صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران- مصوب مورخ 19/1/1382 وزیر کار و امور اجتماعی
36-بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص وضعیت نیروهای قراردادی در سال 1386
37-بخشنامه شورای عالی کار در خصوص افزایش مزد سال 1383
39-بخشنامه مزد سال 1380
40-تصویب‎ نامه در خصوص الحاق جزء (د) به بند (1) تصویب‎ نامه موضوع تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه ‎گذاری استان
41-تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
42-تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان
43-تصویب نامه در خصوص تعیین حق مسکن کارگران 1383
44-تصویب نامه در خصوص تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و  کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار
45-تصویب نامه در خصوص عقد قرارداد با شرکت های خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی
46-تصویب نامه در خصوص واگذاری سهام ترجیحی
47-تصویب نامه در مورد حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی
48-تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
49-تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران
50-دستورالعمل اجرایی اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی
51-دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار، موضوع بند (ب) ماده (112) قانون کار
52-دستورالمل کمک هزینه مسکن سال 1384
53-دستورالعمل مربوط به تعیین صلاحیت شرکت های خصوصی ارایه دهنده وظایف پشتیبانی و خدماتی
54-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره (10) کارهای سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی
55-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول و پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری درباره کارگران کشتارگاه ها
56-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 29192/ن مورخ 25/11/1372 و 4020/ن مورخ 14/2/1374 وزارت کار و امور اجتماعی
57-سیاست ها ، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور
58-سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
59-ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه
60-قانون استخدام کشوری
61-قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور- مصوب 1367
62-قانون افزایش حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی- مصوب 1372
63-قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحیه ماده (8) کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب 25/9/1371 (16 دسامبر1992) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
64-قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
65-قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
66-قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
67-قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو  بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن
68-قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
69-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
70-قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
71-قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور
72-قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
73-قانون دیوان عدالت اداری
74-قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
75-قانون کار جمهوری اسلامی ایران
76-قانون مالیات های مستقیم
77-قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
78-قانون نظام صنفی کشور
79-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379 و 21911/ت مورخ 19/6/1379 مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
80-متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
81-مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف حوزه مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه های آموزش و پرورش ، راه و ترابری ، کار و امور اجتماعی و تعاون
82-منشور حقوق و مسئولیت ‎های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
83-نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد زمان تاثیر ابطال مصوبات مسئولین و سازمان های اداری که توسط دیوان عدالت انجام می شود
84-قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
85-قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
86-مصوبه هیات وزیران در خصوص نیروهای مشمول قانون کار در دستگاه های اداری
87-مقررات کار و اشتغال مناطق آزاد

 

سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل 

 آپارات

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1395

 

پاسخ گویی به شکایات  

ستاد خبری حراست

رسیدگی به پرونده شکایت

وکتور روابط کار 2 وکتور اشتغال وکتور تعاون
روابط کار
کار آفرینی و اشتغال
تعاون
 البوم ایکون دانلود قانون و مقررات
 آلبوم تصاویراطلاعیه قوانین و مقررات
 ایمیل map   وکتور ارزیابی
 ارسال نامه تماس با ما اداره ارزیابی عملکرد   
 RSS چارت سازمانی  ایکون سوال  
مشاهده RSS  چارت سازمانی پرسش و پاسخ
ایکون بازرسی کار
  انجمن
وکتور تلگرام
اداره بازرسی کار
انجمن های صنفیکانال رسمی اداره کل
ایکون آیکون دور کاری ایکون مسکن مهر

 دریافت فیش حقوقیدور کاری مسکن مهر
 پیگیری مشکلاتسامانه برید وکتور ثبت نام
کد رهگیری
 سامانه بریدثبت نام 
وکتور الکترونیک  وکتور توافق وکتور بخش ویژه اعضا  
 خدمات الکترونیکبیانیه توافق سطح خدمت 

خروج از دسترس تارنما

                 
              

تاریخ بروزرسانی : ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۲۴
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.