قوانین مربوط به روابط کار

1-آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
2-آیین نامه اجرایی ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
3-آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
4-آیین نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی ، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی ، قالیچه ، گلیم و زیلو
5-آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
6-آیین نامه اجرایی ماده (151) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (53) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
7-آیین نامه اجرایی ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
8-آیین نامه اجرایی ماده (198) قانون کار جمهوری اسلامی ایران
9-آیین نامه استخدام پیمانی
10-آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور
11-آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
12-آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی
13-آیین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور
14-آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
15-آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی
16-آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف ، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های اسلامی کارگری
17-آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی
18-آیین نامه داخلی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
19-آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
20-آیین نامه کار زندانیان ، با اولویت حرفه آموزی ، موضوع بند (ب) ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
21-آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص
22-آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف
23-آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (191) قانون کار
24-آیین نامه معالجه و از کارافتادگی ورزشی
25-آیین نامه نحوه نظارت بر مصوبات شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه
26-آیین نامه همکاری شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه و ستاد کل نیروهای مسلح
27-آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
28-اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
29-اصلاح آیین نامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
30-اصلاح آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
31-اصلاح تبصره (2) ماده (15) آیین نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
32-اصلاح تصویب نامه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383 کارکنان دولت
33-اصلاح ماده (11) آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
34-اصلاح مواد (5) و (6) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
35-اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور رواید ورود با حق کار و همچنین صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران- مصوب مورخ 19/1/1382 وزیر کار و امور اجتماعی
36-بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص وضعیت نیروهای قراردادی در سال 1386
37-بخشنامه شورای عالی کار در خصوص افزایش مزد سال 1383
39-بخشنامه مزد سال 1380
40-تصویب‎ نامه در خصوص الحاق جزء (د) به بند (1) تصویب‎ نامه موضوع تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه ‎گذاری استان
41-تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
42-تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان
43-تصویب نامه در خصوص تعیین حق مسکن کارگران 1383
44-تصویب نامه در خصوص تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و  کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار
45-تصویب نامه در خصوص عقد قرارداد با شرکت های خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی
46-تصویب نامه در خصوص واگذاری سهام ترجیحی
47-تصویب نامه در مورد حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی
48-تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
49-تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران
50-دستورالعمل اجرایی اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی
51-دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار، موضوع بند (ب) ماده (112) قانون کار
52-دستورالمل کمک هزینه مسکن سال 1384
53-دستورالعمل مربوط به تعیین صلاحیت شرکت های خصوصی ارایه دهنده وظایف پشتیبانی و خدماتی
54-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره (10) کارهای سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی
55-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول و پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری درباره کارگران کشتارگاه ها
56-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 29192/ن مورخ 25/11/1372 و 4020/ن مورخ 14/2/1374 وزارت کار و امور اجتماعی
57-سیاست ها ، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور
58-سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
59-ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه
60-قانون استخدام کشوری
61-قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور- مصوب 1367
62-قانون افزایش حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی- مصوب 1372
63-قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحیه ماده (8) کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب 25/9/1371 (16 دسامبر1992) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
64-قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
65-قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
66-قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
67-قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو  بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن
68-قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
69-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
70-قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
71-قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور
72-قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
73-قانون دیوان عدالت اداری
74-قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
75-قانون کار جمهوری اسلامی ایران
76-قانون مالیات های مستقیم
77-قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
78-قانون نظام صنفی کشور
79-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379 و 21911/ت مورخ 19/6/1379 مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
80-متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
81-مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف حوزه مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه های آموزش و پرورش ، راه و ترابری ، کار و امور اجتماعی و تعاون
82-منشور حقوق و مسئولیت ‎های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
83-نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد زمان تاثیر ابطال مصوبات مسئولین و سازمان های اداری که توسط دیوان عدالت انجام می شود
84-قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
85-قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
86-مصوبه هیات وزیران در خصوص نیروهای مشمول قانون کار در دستگاه های اداری
87-مقررات کار و اشتغال مناطق آزاد