وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 معاونت امور تعاون 

با عنایت به مصوبه مجلس شورای اسلامی و ادغام وزارتخانه های «تعاون»،«کار و امور اجتماعی» و «رفاه اجتماعی» و شکل گیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهریور ماه 1390؛ انجام امور بخش تعاون به معاونت امور تعاون در ادارات کل استان ها واگذارشد. جهت آشنایی بیشتر با اهداف و وظایف واگذار شده با این بخش خلاصه ای از سند ملی توسعه بخش تعاون و همچنین قانون برنامه چهارم و همچنین عملکرد این معاونت به تفکیک حوزه های کاری و خلاصه ای از اهم وظایف هر حوزه ارائه می گردد.

شماره های تماس 28-36673227 داخلی 226 معاونت امور تعاونیها جناب آقای مهندس تیغ ساز


آیکون آموزشی سامانه آموزش مجازی تعاون

-فرم های عضویت، استعفای اعضا

 -مقررات مالی اتحادیه و شرکت‌های تعاونی و فرم‌های مربوطه

-قرارداد ها و فرم طرح توجیهی

-صادرات بخش تعاون- تقویم نمایشگاه ها

کتابها و مقالات مربوط به حوزه تعاون در کتابخانه شهرداری اصفهان

فایل تعاون