فرم های تعاونی استعفا و انتقال سهام

فرم استعفای عضو از تعاونی
162.3 KB
صورتجلسه هیأت مدیره جهت قبولی استعفا و نقل و انتقال سهام
36.2 KB
درخواست انتقال سهام بدون استعفا
85.8 KB
جدول نقل و انتقال سهام
25.2 KB
جدول انتقال سهام بدون استعفاء
51, KB

فرم های تکمیل شده آزمایشی مجامع

جزوه آموزش هیأت مؤسس
196.8 KB
فرمهای تشکیل تعاونی تکمیل شده آزمایشی
195.1 KB
نمونه اساسنامه تکمیل شده آزمایشی
115.5 KB