اداره امور بیمه ای

●اداره امور بیمه ای:

 
- ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای متولی بیمه اجتماعی و درمان در سطح استان
- نظارت مستمر بر نحوه اجرای قوانین بیمه ای در استان و ارائه گزارشات تحلیلی به ستاد وزارتخانه
- تحلیل و ارزیابی شاخصهای پوشش جمعیتی در حوزه بیمه های اجتماعی و درمان
- جمع بندی نظرات و پیشنهادات ارسالی از سوی ذینفعان و صاحبنظران حوزه بیمه ای و تحلیل و ارائه گزارشات لازم به منظور بهبود فرآیندهای انجام کار
- مشارکت و همکاری با واحدهای ستادی ذیربط در زمینه تهیه و اجرای طرح های آماری
- ارزیابی و آسیب شناسی مداوم شاخص های خدمات رسانی در حوزه مربوطه در استان و ارائه گزارش به ستاد وزارتخانه
- نظارت بر فعالیت های سازمانهای وابسته استانی درخصوص اعتبارات تخصیصی
- جمع آوری اطلاعات و لیست کارگران ساختمانی به منظور فراهم آوردن تسهیلات و بیمه کارگران یاد شده
- گردآوری بانک اطلاعات بیمارانMS و اطلاع رسانی به منظور دستیابی به سایت و دریافت یارانه دارویی برای آنان.
- جمع آوری بانک اطلاعاتی Ict روستایی و اطلاع رسانی، هماهنگی و برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور کاهش فقر و توانمند سازی اقشار کم درآمد در روستاها در جهت اقتصاد مقاومتی و آموزش سایت های تبلیغاتی جهت فروش محصولات آنها.