ی


● اداره امور حمایتی و آسیب های اجتماعی

- تعامل و هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط استانی به منظور انجام سیاست های پیشگیرانه آسیب های اجتماعی در جامعه هدف، در حدود قوانین و مقررات مربوطه.

- برنامه ریزی استانی به منظور اجرای سیاستها و خط مشی های مربوط به سطوح 2 و3 از آسیب های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی حسب قوانین و برنامه های ابلاغی از ستاد
- تحلیل مستمر وضعیت مولفه های اجتماعی در حوزه های آسیب های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمند سازی
- ارتباط باسازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و سازمانهای غیر دولتی فعال در حوزه آسیب های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و تونمند سازی
- بررسی تطبیقی و عملکردی ساخص های استانی با اهداف و برنامه های ابلاغی ستاد در حوزه های آسیب های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی و ارائه گزارشات لازم به وزارتخانه
-مدیریت و نظارت در زمینه همکاریهای درون بخشی و بین بخشی در حوزه آسیب های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی
- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های سطوح پیشگیری 2 و3 از آسیب های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی سازمانهای وابسته
- تعامل با سازمانها و شوراهای مرتبط با امور رفاه اجتماعی

خدمات آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به کارگران و مدیران واحدهای تولیدی
آموزش مهارتهای زندگی
آموزش پیشگیری از اعتیاد
آموزش پیشگیری از اعتیاد در خانواده
آموزش مهارت فرزند پروری
آموزش بهداشت و سلامت روان
آموزش شبکه های اجتماعی، سواد رسانه و کاهش آسیب کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
آموزش پیشگیری از مصرف الکل
آموزش حقوق کودک
تعامل و همکاری با سازمان بهزیستی و استانداری در راستای اجرای برنامه های پیشگیرانه همگانی(سطح اول) مرتبط با جامعه هدف
برگزاری دوره های آموزشی گوناگون برای کارگران و مقرری بگیران بیمه بیکاری
توزیع کتاب، بروشور، پمفلت و ... در واحدهای اقتصادی 50 تا 500 نفر
همکاری در مکاتبه و اجرای نمایشگاه ها و کارگاه ها و توزیع بروشور در همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر استان