اخبار

همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر با عنوان تفکر دینی فرهنگ و هنر انقلابی، تمدن نوین اسلامی

آیین رونمایی از سامانه جامع مدیریت اجتماعی اصفهان برای اولین بار در کشور

آیین رونمایی از سامانه جامع مدیریت اجتماعی اصفهان برای اولین بار در کشور
مراسم تجلیل از برترین های خانه بهداشت کارگری کارفرمایان ســلامت محور و بهبان های برتر استان و رونمایی از ســامانه جامع مدیریت اجتماعی اســتان برای نخســتین بار در کشــور با حضورمدیر کل ورزشی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی و معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان برگزار شد.

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان در جمــع برترین هــای خانــه بهداشــت کارگری کارفرمایان سـلامت محور اســتان بــا بیان اینکه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در راســتای کاهــش آســیب های اجتماعــی برنامه هایــی را در دســتور کار قــرار داده  گفت: نرخ شیوع اعتیاد در بخش کارگری از نــرخ شــیوع  آن در سطح اســتان اصفهان بالاتر است.

محســن نیرومند با اشاره به اینکه نرخ خشــونت و طــلاق  نیز در میــان جامعــه کارگــری بیش از ســطح اســتان اســت تصریح کرد: با نقش خطیرکارگران  لازم است برای کاهش آســیب های اجتماعــی بایــد با تمام تــوان وارد عرصه عمل شویم.

 نیرومنــد اظهــار کــرد: توســعه فرهنگــی و اجتماعی نیــروی کار موضوعی اســت کــه برای رســیدن بــه آن ، تنظیم دســتور13 ماده ای وزارت خانه بوده وایجاد نظام تأمین اجتماعــی چندلایــه را در پــی دارد کــه می توانــد مؤثر باشــند.

وی همچنین در خصوص وظایف مدیریت اجتماعی این اداره کل توضیح داد: پس از ادغام ســه وزارت خانــه در سال 90، اداره رفــاه در استان ها تشکیل نشده و وظایف آن به حوزه مدیریت اجتماعی اضافه شــد که این موضــوع اهداف تعریف شــده برای وزارت خانــه در سطح استان ها را تحــت تأثیــر قــرار داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه در حوزه  کاهش حوادث کار با همکاری خانه های بهداشت شــاهد اتفاقات خوبی بوده ایم عنوان کرد: صیانت از نیروی کار و توجــه به اهمیت نیروی انســانی و بهداشــت کار موضوعی است که کارگر و کارفرما در کنار وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعــی مورد توجه قرار داده اند.

نیرومند همچنین از کاهــش تقریبی بین 12 تــا 20 درصــد حــوادث کاربه صورت سالانه در اســتان خبــر داد و افزود: : تائیــد صلاحیــت پیمانکاران و تایید صلاحیت مدیــران ایمنــی کارخانه هــا از جمله اقداماتی است که در راستای کاهش حوادث کار در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در واحدهای اقتصادی بین 50 تا 500 نفره فردی به عنوان بهبان در نظر گرفته شــده که خدمات مثمر ثمری را در حوزه پیشگیری و آموزش بــه کارگــران ارائــه می کننــد.

مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان اصفهان همچنین اظهار داشت: در ســال های 97 و 98 در استان اصفهان 30 خانه بهداشت ایجادشده  و امروز نیز 18 خانه بهداشــت و3 خانه فرهنگ بــه بهره بــرداری خواهــد رســید.

نیرومند در مورد رونمایی از ســامانه جامع مدیریت اجتماعی اســتان بیان داشــت: این سامانه برای نخستین بار در اســتان اصفهان رونمایی می شــود که در صورت عملکرد موفق در تمام کشــور اجرایی خواهد شد.

وی افزود: این سامانه در برگیرنده تمام اطلاعات حوزه اجتماعی است که چند صد فایل مختلف را به صورت جمع بندی شده شامل می‌شود و با استفاده از آن برنامه ریــزی بر پایه آمــار و اطلاعات دقیق تر صورت خواهد گرفت.

 

در این مراسم پس از رو نمایی از سامانه جامع مدیریت اجتماعی اصفهان،  با حضور مدیر کل ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان،شرکت‌های"سپاهان مپنا"، "سیمان اصفهان"، "دنیای مس" و "گلتاش" برای خانه‌های بهداشت برتر، شرکت‌های "پارس پلاس"، "فولاد کویر" و "نفت سپاهان" برای کارفرمایان برتر سلامت و شرکت‌های "سیمان اردستان"، "گیتی پسند"، "فناوران نفت افزار"، نیز برای بهبان برتر استان معرفی و تجلیل شدند.

۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۳۹
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان |
Loading

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید