اخبار

در کارگروه اشتغال شهرستان شاهین شهر مطرح شد:

طراحی پازل کارآفرینی استان اصفهان/ برنامه جامعی برای اشتغالزایی تهیه شده است

اشتغالزایی در اصفهان_کارآفرینی_خلاقیت_طرح اشتغال_ نوآوری_کارگروه اشتغال شاهین شهر
سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان اعلام کرد:برنامـه جامعـی بـرای توسـعه اشـتغال در اسـتان بـا رویکـرد کارآفرینـی، خلاقیـت و نـوآوری تهیه شـده اسـت و در حـال طراحـی پـازل کارآفرینـی اسـتان هسـتیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان؛ کامـران کلانـی در جلسه کارگـروه اشـتغال شهرسـتان شاهین شـهر و میمـه با اعلام این خبر تأکیـد کـرد: لازم اسـت بـرای تحقـق ایـن مهـم بخش هایـی را کـه می تواننـد در فراینـد کارآفرینـی در اسـتان نقـش داشـته باشـند، فعـال کـرده وارتبـاط بیـن دسـتگاه های اجرایـی دخیـل در حـوزه اشـتغال را بیشـتر و محکمتـر کرد.

سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـتان گفـت: مجموعـه مدیریـت کلان اسـتان رویکـرد خـود را متمرکـز کـرده و در حوزه کارآفرینی باید پیوند بین بخش های دولتـی و خصوصـی فراینـد کارآفرینـی و اشـتغال را فراهـم کنیـم.

کامران کلانی در کارگروه اشتغال شهرستان شاهین شهر

 کلانی ادامـه داد: مجموعـه ایـن اقدامـات می توانـد مـا را بـه سمت یک فضای کسب وکار مناسب سوق دهد و قطعا یکی از برکات آن ایجاد اشتغال و کارآفرینی خواهـد بود.

او بـا تأ کید براینکه صنایـع ظرفیـت خالـی خـود را از نیروهـای بومـی جـذب کننـد گفـت: پـس از تصویـب طـرح ضـرورت به کارگیـری نیروهـای بومـی در کارگـروه کار و سـرمایه گذاری شهرسـتان، می توانیـم ایـن طـر ح را در کارگـروه سـرمایه گذاری اسـتان هـم تصویـب کنیـم کـه صنایـع ظرفیت هـای خالـی خـود را از نیروهای بومـی منطقه تأمیـن کنند.

کلانی یادآور شد: صنایع می توانند تخصص های موردنیـاز خـود را کـه در شهرسـتان نیسـت از دیگر شـهرها جـذب کننـد؛ ولـی در جایی که تخصص هـای موردنیـاز بـرای به کارگیـری در سـطح شهرسـتان وجـود دارد اولویـت بـا جوانـان منطقـه اسـت.

3 هزار و 25 میلیاردتومان اعتبار کرونایی استان

سرپــرست اداره کل تـعاون، کار و رفــاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه سه هزار و ۲۵ میلیارد تومان اعتبارات کرونایی استان اصفهان اختصاص پیدا کرده است گفت: برای این اعتبارات ۱۷ هزار و ۶۴۲ پرونده در سطح استان تشکیل شده است. این پرونده ها مربوط به ۳۵ هزار و ۶۵۱ نفر و میزان درخواست تسهیلات این افراد چهار هزار و ۲۲ میلیارد ریال و پرداختی های ما ۱۳۲ میلیارد ریال است.

کلانی با اشاره به اینکه سامانه ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت تسهیلات کرونا طراحی کرده، استانی بوده و تفکیک شهرستانی ندارد گفت: مــا هــیـــچ مـحدودیت پرداخت تسهیلات کرونایی در سطح استان و شهرستان ها نداریم.

فرماندار شهرستان نیز در این جلسه که با حضور مدیران و اعضای کارگروه در دفتر فرمانداری برگزار شد گفت: وجود صنایع و کارخانه های کوچک و بزرگ و شاخص های موجود، شهرستان شاهین شهر را در موقعیت خاص استانی قرار داده است.

 

 

۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۱
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید