اخبار

طراحی پازل کارآفرینی استان اصفهان / برنامه جامعی برای اشتغالزایی تهیه شده است

اشتغالزایی_کارآفرینی_خلاقیت_طرح اشتغال_رویکرد نوآور
سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان اعلام کرد:برنامـه جامعـی بـرای توسـعه اشـتغال در اسـتان بـا رویکـرد کارآفرینـی، خلاقیـت و نـوآوری تهیه شـده اسـت و در حـال طراحـی پـازل کارآفرینـی اسـتان هسـتیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به نقل از روزنامه اصفهان زیبا؛ کامـران کلانـی در جلسه کارگـروه اشـتغال شهرسـتان شاهین شـهر و میمـه با اعلام این خبر تأکیـد کـرد: لازم اسـت بـرای تحقـق ایـن مهـم بخش هایـی را کـه می تواننـد در فراینـد کارآفرینـی در اسـتان نقـش داشـته باشـند، فعـال کـرده وارتبـاط بیـن دسـتگاه های اجرایـی دخیـل در حـوزه اشـتغال را بیشـتر و محکمتـر کرد.

سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـتان گفـت: مجموعـه مدیریـت کلان اسـتان رویکـرد خـود را متمرکـز کـرده و در حوزه کارآفرینی باید پیوند بین بخش های دولتـی و خصوصـی فراینـد کارآفرینـی و اشـتغال را فراهـم کنیـم.

 کلانی ادامـه داد: مجموعـه ایـن اقدامـات می توانـد مـا را بـه سمت یک فضای کسب وکار مناسب سوق دهد و قطعا یکی از برکات آن ایجاد اشتغال و کارآفرینی خواهـد بود.

او بـا تأ کید براینکه صنایـع ظرفیـت خالـی خـود را از نیروهـای بومـی جـذب کننـد گفـت: پـس از تصویـب طـرح ضـرورت به کارگیـری نیروهـای بومـی در کارگـروه کار و سـرمایه گذاری شهرسـتان، می توانیـم ایـن طـر ح را در کارگـروه سـرمایه گذاری اسـتان هـم تصویـب کنیـم کـه صنایـع ظرفیت هـای خالـی خـود را از نیروهای بومـی منطقه تأمیـن کنند.

کلانی یادآور شد: صنایع می توانند تخصص های موردنیـاز خـود را کـه در شهرسـتان نیسـت از دیگر شـهرها جـذب کننـد؛ ولـی درجایی که تخصص هـای موردنیـاز بـرای به کارگیـری در سـطح شهرسـتان وجـود دارد اولویـت بـا جوانـان منطقـه اسـت.

3 هزار و 25 میلیاردتومان اعتبار کرونایی استان

سرپــرست اداره کل تـعاون، کار و رفــاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه سه هزار و ۲۵ میلیارد تومان اعتبارات کرونایی استان اصفهان اختصاص پیدا کرده است گفت: برای این اعتبارات ۱۷ هزار و ۶۴۲ پرونده در سطح استان تشکیل شده است. این پرونده ها مربوط به ۳۵ هزار و ۶۵۱ نفر و میزان درخواست تسهیلات این افراد چهارهزار و ۲۲میلیارد ریال و پرداختی های ما ۱۳۲ میلیارد ریال است.

کلانی با اشاره به اینکه سامانه ای که وزارت کار برای پرداخت تسهیلات کرونایی طراحی کرده، استانی است و تفکیک شهرستانی ندارد گفت: مــا هــیـــچ مـحدودیت پرداخت تسهیلات کرونایی در سطح استان و شهرستان ها نداریم.

رتبه اول توسعه انسانی فرماندار شهرستان نیز در این جلسه که با حضور مدیران و اعضای کارگروه در دفتر فرمانداری برگزار شد گفت: وجود صنایع و کارخانه های کوچک و بزرگ و شاخص های موجود، شهرستان شاهین شهر را در موقعیت خاص استانی قرار داده است.

روزنامه اصفهان زیبا –مورخ 99/5/9- ناصر حق شناس خبرنگار

۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۱
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید