نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

مقدمه:
نظام پیشنهادات ، تکنیکی است که می‌توان از فکر و اندیشه های کارکنان برا مسئله یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان از عالی ترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن می‌توانند پیشنهادات، ایده‌ها، ابتکارات و نظرات خود را برای رفع نارسایی‌های موجود در روند کاری و یا بهبود روش های انجام کار و یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهند. استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در یک سازمان توجه و حساسیت کارکنان را به فرآیندهای کار بیشتر کرده و باعث مشارکت بیشتر آنان در سازمان می شود. با مشارکت، خلاقیت و انگیزه کارکنان افزایش و راهکارهای عملی برای حل مسائل و مشکلات سازمان پیدا می‌شود.
اهداف
هدف از طراحی نظام پیشنهادات به طور کلی زمینه سازی برای تحقق مشارکت کارکنان در محیط های کاری ، ایجاد انگیزه، ارتقاء بهره وری دستگاه، بهینه سازی و تامین رضایت کارکنان، مراجعه کنندگان و ذی نفعان می باشد. زمینه‌های مناسب برای تعامل گروهی در محیط غیر رسمی به دنبال خود موجب افزایش اثر بخشی و کاهش هزینه ها می شود، فرصتهایی که خلاقیت و نوآوری از طریق سیستم پیشنهادات ایجاد می‌کند باعث نشاط کارکنان در سازمان شده و روحیه کارکنان را بهبود می بخشد چرا که رشد و پیشرفت هر سازمانی را وجود نیروهای با انگیزه، خلاق و نوآور رقم می‌زند.

اهمیت اصلاح ساختار اداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
به استناد تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی مکلف به اصلاح ساختار تشکیلاتی خود می باشند. بر این اساس اصلاح ساختار سازمانی همواره از دغدغه های مدیران ارشد سازمان است زیرا بخش مهمی از فعالیتهای دستگاه معطوف به سازماندهی مناسب عوامل است که مستلزم ایجاد ساختار سازمانی مناسب می باشد، از این رو با عنایت به رویکرد جدید دولت یازدهم و تأکید مقام عالی وزارت مبنی بر ارائه نظرات در خصوص اصلاح ساختار اداری توسط تمامی همکاران حوزه ستادی، استانی و سازمان های وابسته، به منظور افزایش مشارکت همکاران، نرم افزار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات وزارت متبوع راه اندازی گردید. امید است ضمن مشارکت و تعامل موثر در ارائه نظرات، پیشنهادات و ایده های نو، زمینه های ارتقاء بهره وری وزارت متبوع را بیش از پیش فراهم سازیم.


باستحضار کلیه همکاران محترم می رساند:
الف- گزارش خلاصه آماری عملکرد کمیته های تخصصی نظام پیشنهادات تا مورخ 93/11/4 تهیه گردیده که جدول آن به پیوست ارائه می گردد.
ب- علاوه بر عملکرد مندرج در جدول، تاکنون تعداد دو جلسه کمیته نظام و نیز تعداد سه جلسه مشترک بین همه کمیته های تخصصی تشکیل شده است.

ج- طبق آئین نامه نظام پیشنهادات تاکنون برای پیشنهادهای تصویب شده جمعاً مبلغ 2/700/000 ریال پاداش علی الحساب تعیین گردیده است.

د- همچنین حق الزحمه حضور اعضاء در جلسات کمیته های تخصصی طبق آئین نامه نظام پیشنهادات محاسبه و تعیین می گردد.


گزارش خلاصه آماری عملکرد کمیتهگزارش خلاصه آماری عملکرد کمیته