مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

 

شماره های تماس28-36673227 داخلی 120  جناب آقای محسن تنباکوزاده *مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی*

- پیگیری و جمع آوری بودجه های پیشنهادی واحدهای اداره کل، تهیه و تنظیم بودجه سالانه، دفاع از بودجه پیشنهادی و تصویب بودجه با همکاری دفتر بودجه وزارتخانه.

- تنظیم بودجه پیشنهادی و ارائه به استانداری و دفاع جهت تصویب آن.

- پیگیری تخصیص اعتبارات جاری و هزینه ای در مقاطع زمانی

- نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات در قالب بودجه ابلاغی و تهیه گزارش عملکرد آنها با رعایت صرفه جویی در مصارف و عدالت در توزیع منابع و امکانات.

- مشارکت فعال در کمیسیون های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آنها در مراجع ذیصلاح.

- انجام اقدامات لازم به منظور استفاده از خدمات نوین الکترونیکی با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارتخانه.

- عملیاتی نمودن و اجرای برنامه های ابلاغی برای تحقق دولت الکترونیکی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه و استانداری.

- بسترسازی، توانمند سازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب برای عملیاتی نمودن برنامه های تحول اداری مرتبط با وظایف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

- هماهنگی با برنامه های شورای تحول اداری وزارتخانه .

- تهیه گزارش کمیسیون تحول اداری و ارسال به شورای تحول اداری وزارتخانه در مقاطع سه ماهه.

- پیگیری اجرای مصوبات، بخشنامه ها و آئین نامه های مربوط به ایجاد تحول سازمانی با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارتخانه.

- بررسی ساختار تشکیلات اداره کل و روشهای مورد عمل و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه پیشنهادات لازم با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری.

- تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی سالانه ستاد اداره کل و شهرستانهای تابعه با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری.

- تهیه گزارشهای دوره ای میزان تحقق برنامه به صورت موضوعی، به تفکیک ستاد اداره کل و شهرستانها.

- برنامه ریزی و هماهنگی در انجام کلیه اقدامات مربوط به مسائل رفاهی، درمانی و بهداشتی کارکنان، منطبق با نیازهای آنان در چارچوب مقررات و امکانات موجود و در راستای سیاستها و برنامه های ابلاغی وزارتخانه .

- انجام کلیه امور اداری و رفاهی مربوط به بازنشستگان، جانبازان، ایثارگران.

- اجرای مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی و دستورات صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

- نظارت و برنامه ریزی جهت انجام کلیه فعالیتهای مربوط به تأمین نیازهای تدارکاتی و پشتیبانی اداره کل در چارچوب مقررات و امکانات موجود.

- برنامه ریزی و نظارت در خصوص امور مربوط به نگهداری ساختمان و تأسیسات، وسائل نقلیه و امور خدماتی، رفاهی و بهداشتی کارکنان اداره کل .

- نظارت بر حضور و غیاب، و ورود و خروج کارکنان اداره کل و تنظیم گزارش کارکرد آنها در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری.

- انجام امور مربوط به صدور احکام کارگزینی، انتقال و جابه جایی پرسنل، مرخصی ها و مأموریتها.

- برنامه ریزی به منظور نیازسنجی و اجرای برنامه های آموزشی در جهت توانمند سازی کارکنان .

- نظارت بر امور انبار و چگونگی ورود و خروج و ثبت و ضبط اموال و کالاهای خریداری شده.

- نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای مربوط به امور مالی و تنظیم کنترل حسابها بر اساس قوانین و مقررات مصوب در چارچوب اعتبارات ابلاغی.

- حفظ و حراست از کلیه اموال ادارات و مستند سازی آنها.

- نظارت بر رعایت نحوه مصرف اعتبارات مربوط به طرحهای عمرانی و بودجه .
- درخواست وجه اعتبارات از ذیحسابی.

- استقرار سیستم حسابداری مناسب همراه با کنترلهای داخلی موثر و هماهنگ با ذیحسابی مرکز.

- نظارت بر تنظیم اسناد هزینه ، حقوق و مزایا، تنخواه گردان ها، ضبط و نگهداری اسناد و مدارک مالی.

- نظارت بر نگهداری اموال اداره کل بر اساس آئین نامه اموال دولتی.

- برگزاری و شرکت در کمیسیونها، جلسات مناقصه و مزایده و ترک مناقصه.