اداره بازرسی کار

1    - نظارت بر اجرای کلیه مقررات و آئین‌نامه‌های قانون کار توسط بازرسان کار صورت می‌پذیرد.

2    - بازرسان کار در حدود وظایف خویش حق دارند در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول قانون کار وارد شده و به بازرسی بپردازند و درصورت لزوم از اسناد و مدارک لازم رونوشت تحصیل نمایند.

3    - انجام بازرسی‌های عمومی و موردی از کارگاه‌ها جهت رعایت مقررات ایمنی، جلوگیری از حوادث و نظارت بر پرداخت حقوق و مزایای قانونی به کارگران

4    - بررسی حوادث ناشی از کار و اعلام مقصرین حادثه به مراجع محترم قضائی

5    - اجرای برنامه‌های آموزشی، نظارتی جهت حفظ و صیانت نیروی کار

6    - بررسی درخواست کارهای سخت و زیان‌آور و طرح در کمیته تخصصی

7    - بازدید از شرکت‌های خدماتی تأمین نیروی انسانی و تهیه گزارش جهت تأیید یا عدم تأیید صلاحیت شرکت‌های مذکور توسط اداره کل

   8-  بررسی و صدور گواهینامه مسئولین ایمنی

   9- بررسی و صدور گواهینامه صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری

شماره های تماس 36671767 و یا 36673227 الی 28

  داخلی 317 خانم ملک پور  * سرپرست اداره بازرس کار *

داخلی 316 آقای حجازی  کارشناس مسئول اداره بازرسی کار *

 داخلی 118 خانمها  حیدری، کمالی و  راهنورد  ** کارشناسان مشاغل سخت و زیان آور*

داخلی 117 خانم نظری * کارشناس مسئول مشاغل سخت و زیان آور*

داخلی117 خانم طحانی*کارشناس مشاغل سخت و زیان آور

 داخلی 116  خانم خانعلی * کارشناس تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران*

داخلی 116 خانم کاظمی* کارشناس آمار بازرسی و تأیید صلاحیت مسئولین ایمنی

 

 وکتور بازرسی 3  وکتور بازرسی 5  وکتور بازرسی 1  وکتور بازرسی 4  وکتور بازرسی 2
 مشاغل سخت و زیان آور  تایید صلاحیت مسئولین ایمنی  تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران  بررسی حوادث ناشی از کار  آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی