قابل توجه متقاضیان اخذ صلاحیت مسئولین ایمنی:

برای دریافت گواهینامه تائید صلاحیت مسئولین ایمنی متقاضیان ابتدا باید به سایت isaap.mcls.gov.ir وارد شده و ثبت نام نمایند.

مقاضیان می توانند جهت راهنمایی بیشتر  به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل فعالیت خود مراجعه نمایند.

فلوچارت راهنمای مسئولین ایمنی

دریافت فایل های اخذ صلاحیت مسئولین ایمنی