آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی

بازنگری و بروز رسانی آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه به منظور پیشگیری هر چه بیشتر از حوادث و صدمات آن به استناد ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تهیه گردیده که مشتمل بر 10 فصل ،...
351.3 KB
هدف از بازنگری بخش آهنگری آیین نامه و مقررات حفاظت فنی در ریخته گری , آهنگری و جوشکاری مصوب1347/7/20 , به روزرسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع , پیشرفت تکنولوژی و ایمن سازی محیط کارگاه و صیانت ...
347.2 KB
این آیین نامه مشتمل بر 13 فصل و 456 ماده و 11 تبصره می باشد که در جلسه مورخ 1391/9/20 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و درتاریخ 1391/11/2 به تصویب وزیر تعاون ،کارورفاه اجتماعی رسیده است .
341.6 KB
بازنگری و بروز رسانی آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه به منظور پیشگیری هر چه بیشتر از حوادث و صدمات آن به استناد ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تهیه گردیده که مشتمل بر 10 فصل ،...
449.9 KB
این آیین نامه مشتمل بر3 فصل و 136 ماده و 4 تبصره به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 5/4/1391شورایعالی حفاظت فنی مورد تدوین قرار گرفته و در تاریخ 10/5/1391 به تصویب وزیر...
2,142.2 KB
در تارخ 28/12/90 به امضای وزیرمحترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسید .
54.5 KB
۱ صفحه ۲ از ۷ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷