اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان / آگهی مزایده اماکن ورزشی اصفهان

آگهی مزایده اماکن ورزشی

 آگهی مزایده

مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان با شماره ثبتی 26 و شناسه ملی 10260008785 با استناد به مصوبه جلسه شماره 3461 مورخ 1401/03/16 هیأت اجرایی مجموعه های ورزشی تفریحی کارگران استان اصفهان در نظر دارد  اماکن ورزشی مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یک ساله  واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود طبق شرایط ذیل با حضور در محل دبیرخانه مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان، به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ بالا، روبروی بیمارستان شریعتی، مجموعه ورزشی تفریحی کارگران استان اصفهان ،  اسناد مزایده را اخذ نموده و پیشنهاد خود را به انضمام مدارک مورد نیاز در مهلت مقرر به آدرس فوق تحویل نمایند.

 

.ردیف

نام و مشخصات موضوع مزایده

مبلغ پایه مزایده ماهیانه (ریال)

مدت اجاره

1

استخر مجموعه ورزشی کارگران ( بادرود )

50/000/000

یکسال شمسی

2

سالن بدنسازی آقایان مجموعه ورزشی کارگران چهارباغ بالا (زیر زمین)

120/000/000

یکسال شمسی

3

مجموعه ورزشی کارگران (بهارستان)

000/000/330

یکسال شمسی

4

مجموعه ورزشی کارگران (خمینی شهر)

340/000/000

یکسال شمسی

5

سالن ماساژ طبقه فوقانی استخر مجموعه ورزشی کارگران چهارباغ بالا

65/000/000

یکسال شمسی

6

مجموعه سوارکاری مجموعه ورزشی (قدس)

120/000/000

یکسال شمسی

7

مجموعه ورزشی کارگران (فلاورجان)

120/000/000

یکسال شمسی

8

مجموعه ورزشی کارگران (گلپایگان)

000/000/35

یکسال شمسی

9

سالن چند منظوره مجموعه ورزشی کارگران( نجف آباد)

85/000/000

یکسال شمسی

10

سالن چند منظوره مجموعه ورزشی کارگران (نطنز)

50/000/000

یکسال شمسی

11

مجموعه ورزشی کارگران (اردستان)

40/000/000

یکسال شمسی

12

سالن بدنسازی آقایان مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران (کاشان)

35/000/000

تا 30/09/1401

13

سالن بدنسازی بانوان مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران (کاشان)

40/000/000

تا 30/09/1401

14

سالن رزمی و کشتی آقایان مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران (کاشان)

19/000/000

تا 30/09/1401

15

سالن فوتبال صابونی مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران (کاشان)

20/000/000

تا 30/09/1401

16

سالن بیلیارد مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران (کاشان)

40/000/000

تا 30/09/1401

17

سالن چند منظوره مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران (کاشان)

000/000/95

تا 30/09/1401

18

زمین تنیس شماره 1 مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران (کاشان)

30/000/000

تا 30/09/1401

19

مغازه نانوایی واقع در مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران (کاشان)

15/000/000

تا 30/09/1401

20

شش واحد مهمانسرای اقامتی مجموعه ورزشی کارگران شماره 2 اصفهان (قدس)

هر واحد 35/000/000 

یکسال شمسی

 
مزایده گر باید مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایدات فوق را به شماره حساب 276988863 (شماره شبا: 600130100000000276988863IR ) نزد بانک رفاه کارگران به نام  مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان واریز نماید و یا با حضور در محل مجموعه نسبت به پرداخت از طریق دستگاه  POS  مجموعه اقدام نماید و رسید آن را در پاکت مربوطه به همراه سایر اسناد مزایده تحویل نماید.
  سایر شرایط:

1. آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده ، پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 می باشد.

 

2. آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد برای هر یک از مزایدات فوق پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/03/26 می باشد.

 

3. تاریخ بازگشایی پاکات برای کلیه مزایدات روز شنبه مورخ 1401/03/28 می باشد.

 

4. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

5. هزینه کارشناسی، چاپ آگهی و نصب اطلاعیه های مربوطه به عهده برنده مزایده می باشد.

 

6.تمامی پاکتهای (مربوط به هر کدام ازموارد می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

 

7. مجموعه در رد یا قبول هریک از پیشنهادات ارائه شده جهت مزایده مخیر می باشد.

آگهی مزایده های مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان

 آگهی مزایده مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان

مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان با شماره ثبتی 26 و شناسه ملی 10260008785 با استناد به مصوبه  شماره 3461 مورخ 1401/03/16 هیأت اجرایی مجموعه های ورزشی تفریحی کارگران استان اصفهان، در نظر دارد  اماکن تجاری مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یک ساله  واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود طبق شرایط ذیل با حضور در محل دبیرخانه مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان، به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ بالا، روبروی بیمارستان شریعتی، مجموعه ورزشی تفریحی کارگران استان اصفهان ،  اسناد مزایده را اخذ نموده و پیشنهاد خود را به انضمام مدارک مورد نیاز در مهلت مقرر به آدرس فوق تحویل نمایند.

ردیف

نام و مشخصات موضوع مزایده

کاربری فعلی

مبلغ پایه مزایده ماهیانه (ریال)

مدت اجاره

1

یکباب دفتر کار (شماره1) به متراژ حدود 21 متر مربع واقع درگذر ورودی مجموعه ورزشی چهارباغ بالا

( تخلیه شده)

45/000/000

یک سال شمسی

2

یکباب مغازه و انبار و راه پله کنار آن به متراژ حدود 63 مترمربع بر خیابان چهارباغ بالا (نبش بن بست ابن سینا)

آبمیوه و بستنی فروشی ( فعلی)

350/000/000

یک سال شمسی

3

پارکینگ مجموعه ورزشی کارگران چهارباغ بالا

پارکینگ عمومی

330/000/000

یک سال شمسی

4

یکباب دفتر کار(شماره 5) به متراژ حدودا 12 مترمربع درگذر ورودی مجموعه ورزشی چهارباغ بالا

پیک موتوری ( فعلی )

45/000/000

یک سال شمسی

5

یکباب مغازه به متراژ حدود 95 مترمربع بر خیابان چهارباغ بالا (نبش ورودی مجموعه ورزشی کارگران)

بستنی فروشی حاجی بابا (فعلی)

920/000/000

به مدت 8 ماه و تا تاریخ 30/11/1401

6

یک باب مغازه به متراژ حدود40 مترمربع واقع در خیابان چهارباغ بالا جنب شهرکتاب و ایستگاه مترو دکتر شریعتی

لوازم موبایل (فعلی)

260/000/000

یک سال شمسی

7

یک باب دفتر کار( شماره 2 ) به متراژ حدود 14 مترمربع داخل گذر ورودی مجموعه ورزشی کارگران چهارباغ بالا

(تخلیه )

37/000/000

یک سال شمسی

8

یک واحد مسکونی در سه طبقه واقع در شهر نجف آباد خیابان فردوسی،کوی ایمان نبش کوچه گلچین

مدرسه

95/000/000

یک سال شمسی

9

کافی شاپ در دست احداث به مساحت حدود 75 مترمربع واقع در سمت شمال گذر ورودی مجموعه ورزشی کارگران چهارباغ بالا

 

180/000/000

یک سال شمسی

10

یک باب دفتر کار جنب ورودی سالن آمفی تئاترمجموعه رزشی چهار باغ بالا به مساحت حدود 23 مترمربع

 

100/000/000

یک سال شمسی

 مزایده گر باید مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایدات فوق که برابر 5 درصد اجاره سالیانه هر محل می باشد را به شماره حساب 276988863 (شماره شبا: 600130100000000276988863IR ) نزد بانک رفاه کارگران به نام  مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان واریز نماید و یا با حضور در محل مجموعه نسبت به پرداخت از طریق دستگاه  POS  مجموعه اقدام نماید و رسید آن را در پاکت مربوطه به همراه سایر اسناد مزایده تحویل نماید.

 سایر شرایط:

1.آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده ، پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 25/03/1401 میباشد.

 

2.آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد برای هر یک از مزایدات فوق پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 26/03/1401 میباشد.

 

3.تاریخ بازگشایی پاکتها برای کلیه مزایدات روز شنبه مورخ 28/03/1401 می باشد.

 

4.سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

5. هزینه کارشناسی، چاپ آگهی و نصب اطلاعیه های مربوطه به عهده برنده مزایده می باشد.

 

6.تمامی پاکتهای (مربوط به هر کدام ازموارد می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در پوشش مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

 

7.مجموعه در رد هریک از پیشنهادات ارائه شده جهت مزایده صاحب اختیار می باشد.