ثبت تعاونی

 مراحل تشکیل و ثبت شرکت تعاونی

 

1- اخذ مجوز فعالیت به نام شخص حقیقی ( یکی از اعضاء هیئت موسس) از دستگاه تخصصی صدور مجوز فعالیت
2- مراجع متقاضی به سایت
www.ei.mcls.gov.ir  و ثبت اطلاعات در سامانه
3- تعیین نام شرکت تعاونی در اداره ثبت شرکت ها
4- بررسی اطلاعات ثبت شده در سامانه توسط اداره تعاون
5- پرینت فرم های تایید شده در سامانه و ارائه آنها به همراه سایر مدارک مورد نیاز تشکیل تعاونی به اداره تعاون جهت تشکیل پرونده
6- صدور موافقتنامه و افتتاح حساب توسط اداره تعاون
7- افتتاح حساب توسط متقاضی در بانک توسعه تعاون
8- برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی جهت تصویب اساسنامه و انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس تعاونی
9- برگزاری جلسه هیئت مدیره و انتخاب مدیر عامل
10- تکمیل فرم های مربوط به اولین مجمع عمومی ، تصویب اساسنامه و انتخاب مدیرعامل توسط متقاضی در سامانه فوق
11- بررسی اطلاعات ثبت شده مربوط به مجمع عمومی توسط اداره تعاون
12- ارسال مدارک فوق از طریق اداره تعاون به اداره ثبت شرکت ها جهت ثبت تعاونس و اخذ شماره ثبت
13- معرفی شرکت تعاونی ثبت شده به دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت جهت تغییر نام مجوز از شخص حقیقی به نام شرکت تعاونی