اداره نظارت و بهره برداری

اداره نظارت و بهره برداری

شرح وظایف  

اداره نظارت و بهره برداری به لحاظ بعد نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر قانون تعاون دارای وظایف زیر می باشد.
1 - تهیه برنامه سالیانه نظارتی در سطح استان و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن در راستای اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه‌های ارسالی از وزارتخانه با رویکرد ارتقاء و بهینه سازی نظارت عمومی بر عملکرد شرکتهای تعاونی.
2 - نظارت مستمر بر حسن اجرای آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی به عنوان یکی از بالاترین ارکان شرکتهای تعاونی جهت انجام و استحکام ساختار درونی آنها .
3 - بررسی صلاحیت کاندیداهای سمت هیأت مدیره و بازرسین تعاونی های مشمول از طریق برگزاری جلسات کمیسیون ماده 5.
4 - ارایه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان تشکیل تعاونی در قالب گروه مشاوران در حوزه‌های مختلف.
5- حمایت و پشتیبانی از شرکتهای تعاونی به ویژه در مراجع قضایی، راهنمایی حقوقی رسیدگی به تخلفات و شکایات واصله از تعاونی ها، پاسخ کتبی به استعلامهای تعاونیها و دوایر دولتی.
6 - تشکیل و توسعه اتحادیه ها در راستای اجرایی نمودن سیستهای راهبردی وزارتخانه .
7 - بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌ها ، راهنمایی نحوه تحریر و ثبت دفاتر قانونی ، نظارت بر اجرای مقررات مالی حسابرسی و رسیدگی به شکایات و تخلفات مالی مدیران شرکتهای تعاونی ، بررسی صورتهای مالی و بازدید ادواری از شرکتهای تعاونی.

8- نظارت بر پیشرفت فیزیکی شرکت های تعاونی بر اساس سامانه نظارتی مربوطه

9- کنترل اطلاعات مربوط مجامع عمومی شرکت های تعاونی در سامانه مربوطه

شماره های تماس 6-6670853 داخلی 220  آقایان مهندس شریفی و زمانی 

شماره های تماس 6-6670853 داخلی 225  آقایان مهندس حسن حیدری ، کوروش حیدری و خیام شریعتی

شماره های تماس 6-6670853 داخلی 226  آقای حسن پور عسگری *مسکن مهر*


واحد های زیر مجموعه اداره نظارت و بهره برداری 

◄ امور حسابرسی

اهم وظایف  
1- بررسی صورتهای مالی شرکت ها و اتحادیه های های تعاونی
2- بررسی تراز آزمایشی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
3- بازدید دفاتر قانونی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
4- راهنمایی مسئولان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در امور مالی و حسابداری
5- پیگیری استقرار نظام بودجه در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
6- هماهنگی و نظارت بر حسابرسی از تعاونیها از طریق حسابدارن رسمی از محل بودجه های تخصیصی استانی و ملی
7- بررسی و ارسال صورتهای مالی پایان دوره اتاقهای تعاون به انضمام گزارش های بررسی هیئت بازرسی اتاق و کارشناس اداره کل
8- اخذ و بررسی و ثبت گزارش حسابرسی تعاونیهای دارای حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس از جامعه حسابداران رسمی ایران
9- بازدید مالی و رسیدگی به شکایات دریافتی از شرکتها و اتحادیه تعاونی
10- پیگیری استقرار سیستم مالی تعاونیهای مسکن و اعتبار
11- پیگیری وصول %4 حق تعاون و آموزش
12- پیگیری حسابرسی از شرکتها و اتحادیه های تعاونی که درآمد حاصل از فروش و یا خدمات آنها بیش از 8 میلیارد و یا دارایی های آنها بیش از 16 میلیارد ریال است.

شماره های تماس 6-6670853 داخلی 223 - 224  خانمها عباسی ، صالحی 

شماره های تماس 6-6670853 داخلی 223 خانم طباطبایی * کارشناس نظارت*

◄ امور حقوقی
اهم وظایف  
1-راهنمایی حقوقی تعاونیها اعم ازکتبی و شفاهی و پاسخ به استعلامهای آنها
2-بررسی اساسنامه های شرکتها و اتحادیه های تعاونی
3-رسیدگی به شکایات و مسائل و مشکلات تعاونیها و ارجاع شکایات به داوری
4-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات
5-بررسی مدارک مجامع عمومی اتحادیه ها و ارسال به ثبت
6-ابلاغ آئین نامه ها و بخشنامه ها
7-شرکت در مجامع عمومی شرکتها واتحادیه و اتاقهای تعاون
8-حضور و مراجعه به مراجع قضایی در صورت لزوم
9-نظارت بر برگزاری مجامع عمومی عادی وفوق العاده اتحادیه و تعاونی ها
10-نظارت بر اجرای آئین نامه داوری توسط اتحادیه ها و اتاقهای تعاون


شماره های تماس 6-6670853 داخلی 223 -224 خانم امتی