اداره تشکیل و توسعه

اهم وظایف  

1- ایجاد ، تکمیل و توسعه شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها در گرایش های مختلف تولیدی،توزیعی ،تعاونی های بزرگ ، سهامی عام و فراگیر در جهت توسعه بخش تعاون .

2-   اجرای سیاستهای توسعه بخش تعاون به منظور تحقق قانون اجرای سیاستهای اصل 44 در اقتصاد کشور .

3- تهیه و ارائه و تصویب طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 44و 43 قانون اساسی

4-     اقدام جهت توسعه کیفی و کمی شرکتهای تعاونی از قبیل تعداد اعضا ، فرصت های شغلی ، میزان سرمایه گذاری و...

5-   همکاری و شرکت در جلسات   کار گروه های تخصصی و هماهنگی  با مراجع صادر کننده مجوز فعالیت برای تعاونی ها برای تسهیل امور

6-     کمیته های تخصصی مربوط به توسعه تعاونیها با سایر دستگاههای اجرایی

7- بررسی درخواست تسهیلات تعاونی ها در کمیته اعتباری

8-  اجرای نظام جامع اطلاعات و آمار در بخش تعاون استان  و کنترل سامانه ثبت و تشکیل الکترونیکی  تعاونی هاو اتحادیه ها

شماره های تماس 6-6670853 داخلی 221  خانمها مشرف جوادی , دستجردی

واحد های زیر مجموعه  

     واحد برنامه ریزی و اقتصادی
     1- کارگروه های تخصصی مربوط به تسهیلات و اشتغال:
-         اطلاع رسانی به شرکتهای تعاونی و اقدام جهت اخذ تسهیلات بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی
-         اطلاع رسانی به شرکت های تعاونی و اقدام جهت اخذ انو اع تسهیلات بانک توسعه تعاون
-         اطلاع رسانی به شرکت های تعاونی و اقدام جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش
-         اطلاع رسانی به شرکت های تعاونی و اقدام جهت اخذ تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) برای شرکتهای

2 - معرفی طرح های توجیه دار اقتصادی به متقاضیان
3-کار گروه های تخصصی مربوط به طرح مشاغل خانگی
4-کار گروههای تخصصی جهت مباحث مربوط به یارانه تسهیلات

5-طراحی و برنامه ریزی مربوط به مباحث سرمایه گذاری و تسهیلات و اشتغال بخش تعاون در استان بر اساس دستورالعمل های وزارتی و استانی

شماره های تماس 6-6670853 داخلی 221  خانمها مشرف جوادی , دستجردی