جدید- فراخوان مناقصه ی عمومی یک مرحله ای خدمات تامین خودروی سواری برای ماموریت های اداری

( درون شهری و برون شهری ) کارکنان در سال 99

 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

         اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درنظر دارد مناقصه عمومی خدمات (تامین خودرو سواری برای ماموریتهای اداری (درون شهری و برون شهری ) کارکنان )به شماره فراخوان 2098003334000001را برای سال 1399 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ98/12/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ازتاریخ انتشار مناقصه در سامانه تا ساعت 19روز پنج شنبه تاریخ 98/11/17 

مهلت زمان ارائه فیزیکی پاکات: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ98/12/3

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت9:30 صبح روزیک شنبه تاریخ98/12/4

مکان بازگشایی پاکات مناقصه : اصفهان – هتل پل – ابتدای بلوار آیینه خانه – جنب بن بست ماه – اداره کل تعاون ، کار .رفاه اجتماعی استان اصفهان -  سالن جلسات طبقه سوم

اطلاعات تماس اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی استان اصفهان جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های مربوطه:

اصفهان - هتل پل - ابتدای بلوار آئینه خانه - جنب بن بست ماه - طبقه همکف - اتاق 104- تلفن 03136670661

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه: مرکز تماس 41934- 021

دفتر ثبت نام:  88969737-021 و یا 85193768-021

ردیف

موضوع

صلاحیت شرکت در مناقصه

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه

مبلغ برآورد بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده

1

تأمین خودروی سواری برای ماموریت های اداری ( درون شهری و برون شهری ) کارکنان

گواهی تعیین صلاحیت معتبر از مراجع ذیصلاح

900,000,000(ریال)

000/000/615/17 (ریال)