فراخوان مناقصه ی عمومی یک مرحله ای خدمات تأمین خودرو سواری برای ماموریت های اداری(درون شهری و برون شهری اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درنظر دارد مناقصه عمومی خدمات (تامین خودرو سواری برای ماموریت های اداری(درون شهری و برون شهری) کارکنان به شماره فراخوان2000003334000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با امضاء الکترونیکی برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.


 

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ17/08/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ازتاریخ انتشار مناقصه در سامانه تا ساعت 19روز چهارشنبه مورخ 19/08/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ1400/08/29

مهلت زمان ارائه فیزیکی پاکت الف: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/08/29) صرفا پاکت الف که در زمان مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شده است)

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت00/9 صبح روز یکشنبه مورخ1400/08/30

مکان بازگشایی پاکات مناقصه :  اصفهان – هتل پل – ابتدای بلوار آیینه خانه – جنب بن بست ماه – اداره کل تعاون ، کار .رفاه اجتماعی استان اصفهان -  سالن جلسات طبقه سوم

محل ارائه فیزیکی پاکت ضمانتنامه: اصفهان - هتل پل - ابتدای بلوار آئینه خانه - جنب بن بست ماه - طبقه اول - اتاق 110- اداره حراست

اطلاعات تماس اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی استان اصفهان جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه :

اصفهان - هتل پل - ابتدای بلوار آئینه خانه - جنب بن بست ماه - طبقه اول - اتاق 118- تلفن 03136670661

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه:  مرکز تماس 1456

ردیف

موضوع

صلاحیت شرکت در مناقصه

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه

مبلغ برآورد بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده

1

تامین خودرو سواری ماموریت های اداری درون شهری و برون شهری

گواهی تعیین صلاحیت معتبر از مراجع ذیصلاح

940/000/000(ریال)

18/660/000/000 (ریال)