آخرین مناقصه برگزار شده:

فراخوان مناقصه ی عمومی یک مرحله ای خدمات تامین خودروی سواری برای ماموریت های اداری (درون شهری و برون شهری ) کارکنان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 05/99/12 می باشد.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت